Företagsstyrning

Praxis och politik

Styrelseledamöterna i Alicanto Minerals Limited (”Alicanto Minerals” eller ”företaget”) anser att en effektiv bolagsstyrning förbättrar företagets resultat, ökar företagets sociala ansvar och gynnar alla intressenter. Styrningspraxis är inte en statisk uppsättning principer och företaget utvärderar sin förvaltningspraxis på årsbasis.

Förändringar och förbättringar görs på ett sätt som går från substans till form och som på ett lämpligt sätt återspeglar företagets förändrade omständigheter i takt med att det växer och utvecklas. Följaktligen har styrelsen fastställt ett antal praxis och policyer för att säkerställa att dessa avsikter uppfylls och att aktieägarna är fullt informerade om Bolagets angelägenheter.

Företaget har antagit den 4:e upplagan av ASX Corporate Governance Councils Corporate Governance Principles and Recommendations. Klicka på de bifogade nedladdningsbara pdf-dokumenten, som har godkänts och godkänts av styrelsen.

Rulla till toppen