Analytisk forskning

Ansvarsfriskrivning

Informationen och innehållet på denna webbsida är avsett att användas eller ses endast i jurisdiktioner där det är lagligt att göra det. Om du får tillgång till de forskningsrapporter som finns här (forskningsrapporter) måste du informera dig om och följa tillämpliga lagar och förordningar, inklusive (utan begränsning) värdepapperslagar och -förordningar i jurisdiktioner som innehåller restriktioner för distributionen av sådana forskningsrapporter. Forskningsrapporterna kan ha beställts av Alicanto Minerals Limited (Alicanto), eller så kan det finnas något annat kommersiellt förhållande mellan Alicanto och den tredjepartsanalytiker som skriver rapporten. Om en forskningsrapport har beställts av Alicanto, eller om det finns något annat kommersiellt förhållande, ska detta anges i forskningsrapporten. Alicanto har fått tredje parts samtycke till publicering av informationen i forskningsrapporterna. De åsikter som uttrycks i forskningsrapporterna är den tredjepartsanalytikerns som skriver rapportens åsikter och ingen del av den ersättning som analytikern erhåller är direkt relaterad till inkluderandet av specifika rekommendationer eller åsikter. Alicanto, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medarbetare, dotterbolag och agenter frånsäger sig allt ansvar för direkta eller indirekta förluster eller skador som kan uppstå för en mottagare på grund av information, utelämnanden, fel eller felaktigheter som finns i forskningsrapporterna. All information, åsikter, slutsatser, uppskattningar eller rekommendationer i forskningsrapporterna har utarbetats av tredje part och Alicanto, dess styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, medarbetare, dotterbolag och agenter gör inga utfästelser eller garantier om riktigheten, fullständigheten eller tillförlitligheten av den information som utarbetats av tredje part, inklusive kursmål, vinstprognoser eller andra uttalanden (inklusive framtidsinriktade uttalanden) om Alicantos affärsverksamhet. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) I den mån rekommendationer eller uttalanden om åsikter eller fakta i forskningsrapporterna kan utgöra finansiell rådgivning, utgör de allmän information och inte personlig finansiell rådgivning i någon form. I sådana rekommendationer eller uttalanden tas inte hänsyn till mottagarens ekonomiska förhållanden, investeringsmål, skattekonsekvenser eller särskilda krav. Mottagare av information bör inte följa någon rekommendation utan att först vidta lämpliga åtgärder för att verifiera informationen i forskningsrapporterna och rådgöra med sin oberoende investeringsrådgivare för att fastställa om rekommendationen (om någon) är lämplig, med hänsyn till deras investeringsmål, finansiella situation och särskilda behov. Att ge tillgång till forskningsrapporterna bör inte tolkas som investeringsrådgivning eller en uppmaning att köpa eller sälja värdepapper eller produkter, eller att engagera sig i eller avstå från att engagera sig i någon transaktion av Alicanto. Informationen kan innehålla prognoser, mål, åsikter, prognoser och/eller uppskattningar som utgör framåtblickande uttalanden. Dessa uttalade trosuppfattningar om framtida prestationer, händelser, resultat eller avkastning kan komma att utebli och Alicanto ger därför ingen garanti för dessa framtida scenarier. Alicantos tidigare resultat kan inte användas som en vägledning för dess framtida resultat. Varje forskningsrapport kommer endast att vara aktuell per datumet för den relevanta forskningsrapporten, och forskningsrapporterna i sig kan vara föremål för ändringar. Alicanto tar inget ansvar för att uppdatera någon person om felaktigheter, utelämnanden eller förändringar i informationen i forskningsrapporterna eller annan information som gjorts tillgänglig för en person, och inte heller någon skyldighet att förse personen med ytterligare information. Genom att gå vidare för att få tillgång till forskningsrapporterna bekräftar och godkänner du att din tillgång inte bryter mot tillämpliga lagar, inklusive lagarna i ditt hemland, och att du har läst, förstått och godkänner ansvarsfriskrivningen som beskrivs ovan.

Analytisk forskning

Rulla till toppen